Instrumenty finansowe

Komponent ten umożliwia pozyskanie informacji o stanie instrumentów finansowych, zgromadzonych na bieżącym rachunku inwestycyjnym. Stan ten przedstawiony jest w podziale na zakładki:

Na wierzchu komponentu znajdują się pola podsumowujące wartość wszystkich wycenianych instrumentów finansowych, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym, w tym także wartość długich pozycji na opcjach (jeśli takie znajdują się na rachunku):

Instrumenty finansowe razem - kwota przedstawiająca rynkową wartość posiadanych instrumentów finansowych dla wszystkich posiadanych pozycji, wycenionych według kursu ostatniej transakcji. Przedstawia sumę iloczynów stanu posiadania i ostatniego kursu rynkowego poszczególnych pozycji;

W tym wartość długich pozycji na opcjach - kwota przedstawiająca rynkową wartość otwartych długich pozycji rynku terminowego na opcjach, wycenioną według wartości rozliczeniowej.

Rynek kasowy

_images/G02_instrumenty_finansowe.png

Zakładka prezentuje stan instrumentów finansowych notowanych na rynku kasowym, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym klienta.

Instrumenty finansowe są przedstawione na liście zawierającej następujące kolumny:

Kolumny

Walor - nazwa handlowa instrumentu finansowego;

Ilość - ilość sumaryczna posiadanych instrumentów finansowych, zgromadzonych na rachunku (w tym także zablokowanych, zastawionych, itp)

Ilość do sprzedaży - ilość posiadanych instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie podstawowym rachunku inwestycyjnego. Pole informuje o tym ile sztuk papierów można wystawić do sprzedaży;

Blokowane pod zlecenia – ilość posiadanych instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie blokowanym rachunku inwestycyjnego. Pole informuje o tym, ile sztuk papierów zostało zablokowanych pod zlecenia kupna;

Kurs bieżący – aktualny kurs instrumentu finansowego uzyskany z ostatniej transakcji na bieżącej sesji giełdowej. Jeśli odczyt występuje podczas gdy sesja nie jest aktywna - kurs ten przedstawia wartość ostatniego znanego kursu papieru wartościowego;

Wycena bieżąca – kwota przedstawiająca rynkową wartość posiadanych instrumentów finansowych dla danej pozycji, wycenionej według kursu ostatniej transakcji. Kwota jest zgodna z iloczynem stanu posiadania danej pozycji i ostatniego kursu papieru;

Średni kurs nabycia – średni kurs nabycia jednej sztuki instrumentu finansowego, ważony ilością z transakcji zakupu. Prowizja związana z nabyciem instrumentu nie jest tu uwzględniana. Jeśli nie jest możliwe obliczenie tej wartości w polu będzie prezentowana wartość „brak danych”

Zysk/Strata % - wartość przedstawiająca różnicę pomiędzy bieżącą wyceną rynkową pozycji, a kosztem nabycia danej pozycji, wyrażona procentowo. Wartość ta nie uwzględnia prowizji naliczanej przy zbyciu pozycji;

Po kliknięciu przycisku + wiersz ze wskazaną pozycją zostaje rozwinięty. W rozwiniętej sekcji znajdują się dodatkowe pola:

ISIN – dwunastoznakowy kod instrumentu finansowego. Jest to międzynarodowe oznaczenie identyfikujące instrument finansowy;

Giełda – trzyznakowy kod giełdy, na której notowany jest dany instrument finansowy;

Rynek zleceń – oznaczenie rynku zleceń, na którym notowany jest dany instrument finansowy;

Blokowane pod depozyt - ilość instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie blokowanym - pod depozyty zabezpieczające rachunku inwestycyjnego. Pole informuje o tym, ile sztuk papierów zostało zablokowanych pod zabezpieczenie otwartych pozycji i aktywnych zleceń na instrumenty pochodne;

Blokowane pod kredyt Emisja - ilość instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie blokowanym z tytułu kredytu obsługi Emisja.

Inne blokady - ilość instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie blokowanym z innych tytułów. Pole informuje o tym, ile sztuk papierów zostało zablokowanych z tytułu innych operacji, takich jak: transfer PW, wykonanie praw z PW,…;

Ilość zastawiona - ilość instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie zastawionym rachunku inwestycyjnego. Pole informuje o tym, ile sztuk papierów zostało zablokowanych jako zastaw;

Odsetki od obligacji – kwota przedstawiająca bieżącą wartość odsetek od obligacji na dzień rozliczenia D+2. Pole dotyczy tylko pozycji związanych z obligacjami;

Koszt nabycia – kwota jaką Klient zapłacił dla nabytych instrumentów finansowych danej pozycji. Przedstawia wartość posiadanych papierów wartościowych danej pozycji wycenioną według średniej ceny nabycia;

Zysk/Strata – kwota przedstawiająca różnicę pomiędzy bieżącą wyceną rynkową pozycji, a kosztem nabycia danej pozycji. Wartość ta nie uwzględnia prowizji naliczanej przy zbyciu pozycji;

Prawa własności – ilość instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie posiadania w KDPW. Pole informuje o tym, ile sztuk papierów jest własnością klienta zgodnie z zasadami rozliczania instrumentów przez KDPW. Oznacza to że jeżeli Klient posiada nierozliczone jeszcze przez KDPW zlecenia kupna to ilość prezentowana w tej kolumnie będzie mniejsza od ilości papierów zgromadzonych na rachunku Klienta. Jeżeli natomiast Klient posiada nierozliczone zlecenia sprzedaży ilość prezentowana w tym polu będzie większa od ilości papierów zgromadzonych na rachunku Klienta. Rozliczenie transakcji kupna/sprzedaży dla papierów wartościowych notowanych na rynku kasowym następuje zwykle po trzech dniach roboczych (akcje, prawa do akcji i certyfikaty) lub dwóch dniach roboczych (obligacje, warranty i prawa poboru) po zawarciu transakcji.

Przyciski

Kup – przycisk umożliwiający inicjację zlecenia kupna dla wskazanego instrumentu finansowego;

Sprzedaj - przycisk umożliwiający inicjację zlecenia sprzedaży dla wskazanego instrumentu finansowego. Zlecenie będzie miało wyopełnione pole Ilość zgodną z liczbą instrumentów dostepnych do sprzedaży;

Utwórz tabelę notowań - umożliwia utworzenie tabeli notowań dla instrumentów zgodnych z instrumentami znajdującymi się na stanie rachunku (których stan posiadania w polu Ilość jest > 0, ignorowany jest stan posiadania na koncie praw własności). Tabela będzie posiadać nazwę Moje instrumenty;

Symulator zamknięcia - przycisk powoduje wywołanie sekcji Symulacja zamknięcia pozycji. Sekcja będzie przedstawiać okno warunków wyboru symulacji wyniku finansowego dla pozycji.

_images/G02_instrumenty_finansowe_symulator.png

Uwaga

Informacja dodatkowa oraz zastrzeżenie dotyczące opodatkowania.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego podkreśla, że niniejsze informacje, udostępniane Klientom w systemie supermakler w pozycjach: Średni kurs nabycia (wyrażona w złotych); Zysk / Strata (wyrażona procentowo oraz PLN) są wyłącznie hipotetyczną symulacją ewentualnych zysków i strat, związanych z obrotem instrumentami finansowymi na rynku regulowanym i w obrocie zorganizowanym, tj. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. oraz na Rynku NewConnect (rynek kasowy), z wyłączeniem m. in. kontaktów terminowych i opcji jak też instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych. Powyższe dane zostały wygenerowane w oparciu o informacje o obrotach, realizowanych na rachunku inwestycyjnym Klienta.

Udostępnione przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego:

  1. nie stanowią informacji podatkowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które przekazywane są w odrębnym trybie (informacja przekazywana Klientowi na formularzu PIT-8C),
  2. nie mogą stanowić podstawy do rozliczeń zobowiązań podatkowych, realizowanych przez Klienta na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odpowiedzialność za skutki wykorzystania przekazanych danych i symulacji ponosi Klient. Informacje prezentowane w/w pozycjach nie są przeznaczone dla osób prawnych a jedynie dla osób fizycznych oraz należy traktować je wyłącznie jako dane szacunkowe wyliczone na podstawie transakcji giełdowych, które były zawarte na rachunku w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego po 1 stycznia 2009 r.

Rynek terminowy

Sekcja prezentuje otwarte na rachunku inwestycyjnym pozycje instrumentów pochodnych, notowanych na rynku terminowym.

Pozycje są przedstawione na liście zawierającej następujące kolumny:

Kolumny

Walor - nazwa handlowa instrumentu finansowego;

Ilość otwartych pozycji – ilość otwartych pozycji danego instrumentu finansowego na rachunku inwestycyjnym. Wartość dodatnia oznacza pozycję długą, ujemna – pozycję krótką;

Średnia ważona kursu otwarcia pozycji - średni kurs otwarcia jednej pozycji, ważony ilością z wykonanych transakcji;

Kurs bieżący - aktualny kurs instrumentu uzyskany z ostatniej transakcji na bieżącej sesji giełdowej. Jeśli odczyt występuje podczas gdy sesja nie jest aktywna - kurs ten przedstawia wartość ostatniego znanego kursu instrumentu;

Data wygaśnięcia – data zakończenia obrotu dla danego instrumentu finansowego. Oznacza dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego danego instrumentu finansowego, przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania. Jeśli w dniu tym nie odbywa się sesja, wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania;

Po kliknięciu przycisku + wiersz ze wskazaną pozycją zostaje rozwinięty. W rozwiniętej sekcji znajdują się dodatkowe pola:

ISIN – dwunastoznakowy kod instrumentu finansowego. Jest to międzynarodowe oznaczenie identyfikujące instrument finansowy;

Mnożnik - wielkość służąca do wyliczenia wartości rozliczeniowej danej pozycji;

Wartość kontraktu – wartość wyrażona jako iloczyn mnożnika i ostatniego kursu rozliczeniowego danego instrumentu finansowego;

Przyciski

Kup – przycisk umożliwiający inicjację zlecenia kupna dla wskazanego instrumentu finansowego;

Sprzedaj - przycisk umożliwiający inicjację zlecenia sprzedaży dla wskazanego instrumentu finansowego. Zlecenie będzie miało wyopełnione pole Ilość zgodną z liczbą instrumentów dostepnych do sprzedaży;

Utwórz tabelę notowań - umożliwia utworzenie tabeli notowań dla instrumentów zgodnych z instrumentami znajdującymi się na stanie rachunku (których stan posiadania w polu Ilość jest > 0, ignorowany jest stan posiadania na koncie praw własności). Tabela będzie posiadać nazwę Moje instrumenty;