Wycena portfela

Komponent umożliwia uzyskanie informacji wycenie całkowitej bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym.

Wycena rachunku polega na określeniu wartości rachunku pieniężnego oraz papierów wartościowych znajdujących się na rachunku i wykazaniu sumarycznej wartości obu rodzajów aktywów.

Warunki wyboru

_images/G05_wycena_filtr.png

Sekcję wywołuje się poprzez rozwinięcie jej klikając na opcji Warunki wyboru. W sekcji tej można wybrać przedział czasowy, dla którego zostanie zaprezentowana wycena rachunku w poszczególnych dniach.

Po dokonaniu wyboru zakresu wyceny nalezy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej wycenę w wybranym zakresie.

Wycena za okres

_images/G05_wycena_wykres.png

Okno prezentuje wycenę portfela w wybranym okresie czasu na dwóch zakładkach.

Pierwsza zakładka Wykres zawiera wykres warstwowy, na którym można zaobserwować wartości poszczególnych wielkości portfela we wskazanym okresie. Informacje prezentowane na wykresie można dostosować w opcjach wykresu znajdujących się powyżej wykresu, uporządkowanych w dwóch grupach: Finanse oraz Instrumenty. Ponadto mozliwe jest zaznaczenie opcji Wpłaty/wypłaty dzięki której na wykresie zaprezentowane zostaną wielkości operacji wpłat i wypłat na rachunku maklerskim w postaci dodatkowej serii danych przedstawionej w postaci słupków.

Zakres czasowy danych wykresu może być ograniczany dynamicznie poprzez zaznaczenie kursorem myszy wybranego obszaru zakresu (poprzez przeciągnięcie).

Po najechaniu kursorem na danym punkcie wykresu zostanie zaprezentowana ramka statusowa prezentująca wartości wyceny poszczególnych wielkości portfela.

Po kliknięciu na danym punkcie wykresu zaprezentowane zostanie okno szczegółów wyceny w danym dniu wyceny.

_images/G05_wycena_lista.png

Druga zakładka Wycena portfela zawiera listę zawierającą poszczególne dni wybranego okresu wyceny. Dla każdego dnia prezentowana jest wycena całkowita.

Klikając na dany dzień prezentujący wycenę całkowitą możliwe jest wyświetlenie szczegółów wyceny w tym dniu. W tym celu należy nacisnąć przycisk Szczegóły, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

Szczegóły wyceny w danym dniu

_images/G05_wycena_szczegoly.png

Okno szczegółów wyceny dla wybranego dnia prezentuje poszczególne wyceny rachunku pieniężnego oraz papierów wartościowych znajdujących się na rachunku – zaprezentowane w trzech oddzielnych sekcjach.

Wycena całkowita

Wycena portfela - wartość całkowitej wyceny portfela (rachunku), uwględniającej wycenę rachunku pieniężnego jak i wycenę posiadanych na rachunku papierów wartościowych;

Wycena finansów

Wycena finansowa - wartość wyceny rachunku pieniężnego;

Udział % w portfelu - udział procentowy wartości rachunku pieniężnego w wartości całkowitej portfela (rachunku). Informuje jaką część portfela stanowią środki finansowe.

Wycena walorów - Lista

Sekcja prezentuje następujące pola:

Walory - wartość wyceny rachunku papierów wartościowych;

Udział % w portfelu - udział procentowy wartości rachunku papierów wartościowych w wartości całkowitej portfela (rachunku). Informuje jaką część portfela stanowią papiery wartościowe.

Ponadto po przełączeniu się na zakładkę Lista. Zakładka prezentuje listę wycen poszczególnych walorów, zawierającą następujące kolumny:

  • Walor - nazwa handlowa waloru;
  • Ilość - ilość waloru w danym dniu;
  • Kurs - kurs waloru;
  • Data ustal. kursu - data ostatniego ustalonego kursu waloru;
  • Wycena - wartość wyceny waloru;
  • Udział % - udział % waloru w pełnej wycenie walorów (100% to wycena wszystkich walorów);

Wykres

_images/G05_wycena_szczegoly_wykres.png

Zakładka ‘Wykres’ zawiera wykres kołowy, na którym można zaobserwować wartości poszczególnych wielkości portfela w danym dniu wyceny. Informacje prezentowane na wykresie można dostosować w opcjach wykresu znajdujących się powyżej wykresu, uporządkowanych w dwóch grupach: Finanse oraz Instrumenty.

Po kliknięciu na poszczególnych wielkościach prezentowanych na wykresie w postaci “ciastek” dokonywane jest ich wysunięcie z obszaru koła wykresu. Jeśli wysunięto wielkość związaną z grupą Instrumenty zostaną zaprezentowane poszczególne instrumenty finansowe wchodzące w skład danej wielkości.

Po najechaniu kursorem na danym punkcie wykresu zostanie zaprezentowana ramka statusowa prezentująca wartość wyceny określonej wielkości.