Historia operacji finansowych

_images/G07_hist_fin.png

Komponent umożliwia uzyskanie informacji o historycznych operacjach finansowych, wykonanych dla bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym.

Historyczne operacje finansowe to operacje wykonane na rachunku pieniężnym, które zmieniły jego stan. Komponent przedstawia zatem jedynie historię uznań i obciążeń rachunku, pomijając operacje wewnętrzne, które nie miały wpływu na wycenę rachunku finansowego.

Filtr

_images/G07_hist_fin_filtr.png

W sekcji tej można wybrać przedział czasowy, dla którego zostanie zaprezentowana lista operacji historycznych (w tym także operacji z dnia dzisiejszego – wybierając okres Bieżące). Przedział czasowy (okres) może zawierać maksymalnie 100 dni (np. 04.01.2012 – 28.03.2012).

Należy wskazać walutę w której mają być rozliczane wybierane operacje.

Ponadto listę operacji można zawężyć wyłączając te operacje, które są związane ze zleceniami maklerskimi (przydatne jeśli interesuje nas operacja związana z przelewami).

Można także zdefiniować wymagany typ operacji ze względu na jej wpływ na wycenę rachunku pieniężnego – wybierając z listy typów Obciążenia lub Uznania.

Po dokonaniu wyboru zakresu wyceny nalezy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej listę operacji finansowych w wybranym zakresie:

Lista - historia operacji finansowych

Sekcja zawiera listę zawierającą operacje zgodne z wybranym zakresem, natomiast ponad listą znajdują się pola podsumowujące prezentowane na niej operacje:

Uznania - sumaryczna wartość operacji uznających rachunek pieniężny w wybranym zakresie

Obciążenia - sumaryczna wartość operacji obciążających rachunek pieniężny w wybranym zakresie

Saldo początkowe - saldo początkowe rachunku pieniężnego na początek wskazanego zakresu

Saldo końcowe - saldo końcowe rachunku pieniężnego na koniec wskazanego zakresu


Lista historycznych operacji finansowych jest prezentowana w postaci tabeli, prezentującej dane w grupach odzwierciedlających poszczególne dni kalendarzowe. Jeśli w danym dniu wystąpiła przynajmniej jedna operacja – dzień taki będzie prezentowany pod postacią grupy. Jeśli danego dnia nie wystąpiła żadna operacja, mimo że dzień ten zawiera się w wybranym przedziale czasowym – dzień ten (a zarazem grupa) nie będzie prezentowany.

Każdy dzień z operacjami jest opisany następującymi danymi:

  • Data
  • Saldo początkowe rachunku pieniężnego na początek danego dnia,
  • Saldo końcowe rachunku pieniężnego na koniec danego dnia.

W ramach danego dnia prezentowane sa operacje w formie listy, zawierającej następujące kolumny:

Kolumny

Data - data księgowania operacji na rachunku;

Typ operacji – określenie typu operacji - obciążanie czy uznanie;

Opis – opis słowny operacji;

Identyfikator – identyfikator zlecenia maklerskiego, którego dana operacja dotyczy;

Kwota – wartość kwotowa operacji. Dla obciążeń wartość ta jest ujemna;

Saldo po operacji – saldo rachunku pieniężnego po wykonaniu danej operacji.

Jeśli dana operacja na liście dotyczy zlecenia maklerskiego możliwe jest uzyskanie ifnormacji o tym zleceniu. W tym celu nalezy zanzaczyc daną operacje i nacisnąć przycisk Szczegóły zlecenia, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wyświetlone zostanie okno szczegółów zlecenia.