Informacje o rachunku

_images/G15_informacje_o_rachunku.png

Komponent umożliwia uzyskanie informacji o bieżącym rachunku inwestycyjnym Klienta (do którego się aktualnie zalogowano). Dostępne są tu też dane osobowe Klienta.

Komponent został podzielone na sekcje, skupiające rózne zestawy informacji. Poszczególne sekcje zawierają następujące dane:

Dane użytkownika

_images/G15_informacje_o_rachunku_dane_uzytkownika.png

Typ osoby - typ osoby określający czy osoba jest właścicielem, współwłaścicielem, pełnomocnikiem, czy uprawnionym w ramach IKE

Imię i nazwisko – Imię i nazwisko Klienta

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości – dane głównego dokumentu tożsamości

Adres zameldowania

Adres zameldowania Klienta:

Ulica i numer domu - ulica i nr domu dla zarejestrowanego adresu Klienta

Kod pocztowy, miejscowość - miejscowość i kod pocztowy dla zarejestrowanego adresu Klienta

Kraj - kraj dlazarejestrowanego adresu Klienta

Adres korespondencyjny

Adres korespondencyjny Klienta.

Dodatkowo znajdują się tu też dane teleadresowe, służącę do kontaktu Biura Maklerskiego z Klientem:

Telefon stacjonarny - zarejestrowany numer telefonu stacjonarnego Klienta

Telefon komórkowy - zarejestrowany numer telefonu komórkowego Klienta

E-mail - zarejestrowany adres poczty elektronicznej Klienta

Uwaga

Zmiany danych osobowych oraz teleadresowych można dokonać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub poprzez wysłanie elektronicznego formularza z aplikacji supermakler w zakładce Wnioski/ Umowy/ Aktualizacja danych osobowych.

Cele podatkowe

_images/G15_informacje_o_rachunku_podatkowe.png

Dane dotyczące zarejestrowanego w systemie urzędu skarbowego oraz numeru NIP:

NIP - zarejestrowany Numer Identyfikacji Podatkowej Klienta

Urząd skarbowy - nazwa zarejestrowanego urzędu skarbowego Klienta

Ulica i numer domu - ulica i nr domu dla zarejestrowanego urzędu skarbowego Klienta

Kod pocztowy, miejscowość - miejscowość i kod pocztowy dla zarejestrowanego urzędu skarbowego Klienta

Rachunek bankowy do wpłat

_images/G15_informacje_o_rachunku_rach_do_wplat.png

Zarejestrowany rachunek bankowy przeznaczony do wpłat na rachunek inwestycyjny:

Numer rachunku - 26 cyfrowy numer rachunku bankowego do wpłat

Nazwa banku - nazwa banku dla rachunku bankowego do wpłat

Rachunki bankowe do przelewów

_images/G15_informacje_o_rachunku_rach_do_przel.png

Zarejestrowane rachunki bankowe przeznaczone do wykonywania przelewów z rachunku inwestycyjnego:

Numer rachunku - 26 cyfrowy numer rachunku bankowego do przelewów

Nazwa banku - nazwa banku dla rachunku bankowego do przelewów

Typ rachunku - typ rachunku bankowego

Ocena MIFID

_images/G15_informacje_o_rachunku_MIFID.png

Dane dotyczące klasyfikacji związanej z dyrektywą MIFID

Osoby upoważnione do rachunku

_images/G15_informacje_o_rachunku_upowaznione.png

Lista osób, które posiadają uprawnienia do rachunku (o określonym typie):

Imię i nazwisko - imię i nazwisko osoby upoważnionej do rachunku

Typ własności - typ własności osoby upoważnionej do rachunku, do którego się zalogowano

Aneksy

_images/G15_informacje_o_rachunku_aneksy.png

Lista aneksów aktywnych dla rachunku inwestycyjnego. Możliwe są tu następujące aneksy:

Powiązany rachunek bankowy (WUR - wzajemne udostępnienie rachunków)

Jeśli aneks ten jest aktywny - prezentowane są dane rachunku bankowego:

Numer rachunku - 26 cyfrowy numer powiązanego rachunku bankowego

Nazwa banku - nazwa banku dla powiązanego rachunku bankowego do wpłat

Odroczone płatności (OTP)

Jeśli aneks ten jest aktywny - prezentowana jest lista uprawnień OTP wraz z wartościami odraczanej części zleceń oraz prowizji od zleceń, w zależności od danego rynku zleceń oraz grupy notowań walorów:

Rynek zleceń - rynek zleceń właściwy dla danego aneksu OTP

Grupa notowań - grupa notowań walorów objętych odroczeniem dla danego aneksu OTP

Limit OTP - limit odroczenia dla danego aneksu OTP, wyrażający maksymalną kwotę, jaka może zostac odroczona z tytułu danej umowy

Odroczenie netto - procent odroczenia w wartości netto zlecenia, wyrażający jaka część zlecenia będzie odroczona jeśli zlecenie zostanie wysłane z wykorzystaniem danego aneksu OTP

Oroczenie prowizji - procent odroczenia w wartości prowizji od zlecenia, wyrażający jaka część prowizji od zlecenia będzie odroczona jeśli zlecenie zostanie wysłane z wykorzystaniem danego aneksu OTP

Derywaty (rynek terminowy)

Jeśli aneks ten jest aktywny - prezentowana jest lista portfeli dla których prowadzony jest depozyt zabezpieczający, wraz ze szczegółami:

NKK - unikalny Numer Klasyfikacji Konta

Sposób powiadamiania - zarejestrowany dla Klienta sposób powiadamiania o brakującym depozycie zabezpieczającym, dla wszystkich portfeli

Portfel - numer portfela dla którego prowadzony jest depozyt zabezpieczający

Grupa notowań - grupa notowań walorów objętych aneksem o derywaty

Zbiór standardów - nazwa zbioru standardów dla portfela, informująca o uprawnieniach danego portfela do zleceń w ramach emisji instrumentów pochodnych (wyrażonych zbiorem standardów tych emisji)

Współczynnik zbezpieczenia - współczynnik zabezpieczenia dla portfela

Limit otwartych pozycji - limit otwartych pozycji dla instrumentów pochodnych, dla danego portfela

Prowizje

Przypisane do rachunku stawki prowizji przy uwzględnieniu konkretnego kanału składania zleceń oraz typu waloru:

Internet - stawka prowizji dla zleceń składanych z kanału internetowego (czyli z systemu internetowego do którego aktualnie się zalogowano)

Telefon - stawka prowizji dla zleceń składanych z kanału telefonicznego (jesli podpisano stosowną umowę)

Pok - stawka prowizji dla zleceń składanych z w Punkcie obsługi Klienta