Transakcje

_images/G16_transakcje.png

Komponent umożliwia uzyskanie informacji o transakcjach bieżących oraz historycznych, zawartych dla zleceń zarejestrowanych z bieżącego rachunku inwestycyjnego.

Uwaga

Transakcje bieżące to transakcje zawarte dla zleceń złożonych z bieżącego rachunku inwestycyjnego, w dniu bieżącym. Transakcje takie są prezentowane w ramach zakładki Bieżące.

Transakcje historyczne to transakcje zawarte dla zleceń złożonych z bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym. Transakcje takie są prezentowane w ramach zakładki Historia. Domyślnie zastosowany przedział czasowy to ostatnie 7 dni. Aby zmienić domyślny przedział czasowy i zastosować inne warunki filtrowania należy rozwinąć sekcję filtru poprzez kliknięcie na elemencie Warunki wyboru.

Z tego wynika, że transakcja zawarta minutę temu jest również traktowana jako transakcja historyczna, będzie znajdowała się na liście dostepnej po wybraniu zakładki Bieżące jak i Historia.

Lista transakcji

Lista transakcji zawiera następujące kolumny:

Kolumny

Czas zawarcia – data i czas zawarcia transakcji na giełdzie;

Walor – nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego zawarto transakcję;

Ilość – ilość z transakcji, wyrażona w sztukach;

Kurs – kurs, dla którego zawarto transakcję;

Wartość – wartość transakcji wyrażona w PLN, zgodna z iloczynem ilości z transakcji oraz kursu transakcji;

Prowizja – wartość prowizji pobranej od transakcji, wyrażona w PLN.

Po kliknięciu przycisku + wiersz ze wskazanym zleceniem zostaje rozwinięty. W rozwiniętej sekcji znajdują się dodatkowe pola:

Nr.transakcji – numer noty kontraktowej,

Data rozliczenia – data rozliczenia transakcji w systemie KDPW;

Kwota nieopłacona – wartość nieopłaconej kwoty transakcji wynikającej z odroczonego terminu płatności (OTP);

Status zlecenia – określenie czy zlecenie, dla którego zawarto transakcję jest jeszcze aktywne czy jest już historyczne;

ID zlecenia – identyfikator zlecenia maklerskiego, dla którego zawarto transakcję;

Giełda – trzyznakowy kod giełdy, na której notowany jest dany instrument finansowy;

Kurs przewalutowania – kurs przewalutowania transakcji;

Przyciski

Szczegóły zlecenia – umożliwia przeglądanie szczegółowych atrybutów zlecenia oraz wszystkich transakcji i modyfikacji wykonanych dla zlecenia. Po zaznaczeniu transakcji z listy i kliknięciu przycisku zostaje wywołane okno prezentujące szczegółowe dane zlecenia dla którego zawarto wskazaną transakcję.

Historia - warunki wyboru

_images/G16_hist_transakcji_filtr.png

W zakładce Historia domyślnie prezentowane są transakcje zawarte w ciągu ostatnich 7 dni. Możliwe jest zastosowanie innych warunków filtrowania dostępnych po rozwinięciu sekcji filtru, klikając na elemencie Warunki wyboru. Oprócz zmiany zakresu czasowego możliwe jest zdefiniowanie warunków dodatkowych filtrowania (dostępnych w obszarze rozwijanym sekcji filtru), takich jak:

  • oferta - wybór strony oferty zlecenia:

    • Kupno - pokaż zlecenia kupna
    • Sprzedaż - pokaż zlecenia sprzedaży
    • OTP - pokaż tylko zlecenia kupna z Odroczonym Terminem Płatności (OTP). Zaznaczenie tej opcji spowoduje odznaczenie pozostałych opcji oferty (tzn. opcji nie mozna łączyć z innymi opcjami oferty)
  • portfel - wybór portfela z którego zarejestrowano zlecenie

  • typ waloru - wybór typu waloru, dla którego zarejestrowano zlecenie

  • walor - wybór waloru, dla którego zarejestrowano zlecenie. Lista walorów dotyczy wszystkich walorów, dla których zawarto transakcje. Jeśli wybrano okres Bieżące - lista walorów będzie objęta tylko transakcjami dla walorów z dnia bieżącego.

Po dokonaniu wyboru warunków nalezy zatwierdzić przyciskiem Pobierz, co spowoduje wyświetlenie sekcji zawierającej listę transakcji w wybranym zakresie.